top of page

The Colourful GardenNew blogpost — Swedish and English text ;)


Sommaren är en kraftfull naturlig healer.

Utifrån ett Ayurvediskt perspektiv är sommaren influerad av elementen eld / vatten,

Dosha: Pitta ( kroppskonstitution ) lätt, varm, oljig, oregelbunden, intensiv, dynamisk.

Färgen: Blå

Balansfärg: Gul

Under sommaren är det gynnsamt att välja mat som är kopplad till årstidens element.

Välj gärna svala, söta, friska smaker, raw food.


Livsrummet

För att korrekt kunna beskriva vårt livsrum utifrån ett holistiskt perspektiv så bör alla våra lager tas i beaktande — kropp, själ, ande — och hur dessa integrerar i det dagliga livet.

Vi navigerar genom livet via våra sinnen och de intryck som vi medvetet eller omedvetet registrerar formar vårt livsperspektiv.


Alla obalanser börjar i sinnet som vidare inspirerar till handlingsmönster.

Inom Ayurveda beskriver man sinnets kvalitéer via de tre Gunas, ( rep på sanskrit )


Sattva — Renhet, klarhet

Rajas — Aktivitet, distraktion

Tamas –—Tröghet, ignorans


Målet är att nå Sattviska kvalitéer, vägen dit är via daglig omsorg — rutiner som både stödjer våra sinnen och balanserar vårt livsrum.


Några exempel!

Meditation — Andning = Prana = Livskraft

Mat — En sattvisk diet är kärleksfull och helt vegetarisk

Yoga — Syresätter, renar kropp och sinne

genom rörelser förbättrar flödet av blod, syre och prana (livskraft) i vävnader, muskler och organ.

Färger — Blå, violett, vit, guld


Mer inspiration till hur man når — renhet / klarhet — hittar ni i min bok,

“The Word of Colours”.


För mer information om mina konsultationer, föreläsningar och workshopsEnglish:


Summer Is a powerful healer.

From an Ayurvedic perspective, summer is influenced by the elements of fire / water,

Dosha: Pitta ( body constitution ) Light, warm, oily, irregular, intense, dynamic.

Colour: Blue

Balance colour: Yellow


Living space

To correctly describe our living space from a holistic perspective, all layers should be taken into consideration — body, soul, spirit — and how these integrate into daily life.

We navigate in life through our senses, and the impressions we consciously or unconsciously record shapes our life perspective.

All imbalances begin in the mind, which influence behavior patterns,

According to Ayurveda, the mind is described through the three Gunas, (rope in Sanskrit)


Sattva — Purity, clarity

Rajas — Activity, distraction

Tamas — Inertia, ignorance


The goal is to reach Sattvic qualities, by daily care — and routines that support the senses and balance our living space.


Meditation — Breathing = Prana = Life force

Food — A sattvic diet is full of love for oneself and is completely vegetarian.

Yoga — Purify the body through movements that increase and improve the flow of blood, oxygen and prana (life force energy) in the tissues, muscles and organs.

Colors — Blue, violet, white, gold


More inspiration — how to reach more — purity / clarity — you will find in my new book.

"The Word of Colors".


Information about my consultations, lectures and workshops


Wish you a lovely summer!

Anna Charlotte


Photos by: Richard von Hofsten


42 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page