top of page

Impression of a tendanceBRING THE NATURE INDOORS –


I årets Paris Design Week deltog Anna Charlotte Atelier för tredje året i rad hos AALAMUNA Paris, showroom . En riktig pärla för den som vill uppleva hantverk och design i sin bästa form.


Tendensen som varit tydlig under dessa två veckor är naturen, hantverk, naturmaterial och återvinning vilket passar mig utmärkt.

Haft lyckan att få möta många trevliga och engagerade besökare.

Signerat min bok – The Word of Colours samt visat min nya kollektion

“LET US PLANT A ROSE GARDEN” en fortsättning på min “POTAGER” kollektion

som introducerades förra året.

Har även hållit en kort föreläsning om hur man skapar holistisk inredning

beskrivet via mood-boards.


Mitt textila skapande är en samverkan mellan design, produktskapande

och hantverk.

Att verka som formgivare kan till viss del liknas vid en tonsättare när slutresultat blir “musikstycket” som sedan tolkas av vävaren innan det presenteras publikt.

Dessa “musikstycken” är inledningsvis i sig separata konstverk som först skapas

i min ateljé – via natur-vävar, akvareller eller textila installationer som sys och infärgas.

Kollektionerna förmedlar en berättelse där mina filosofiska tankar uttrycks via färg och form.


Att återanvända, recycling är något jag ägnat mig åt under mycket lång tid.

Redan 2003 – Swedish Style i Tokyo presenterade jag en mattkollektion bestående av återvunnet material. Och förra årets Paris Design Week visade jag ett ateljéarbete, wall-hanging bestående av återanvända mattor som uppdaterats via färgning och SASHIKO brodyr.


En annan tendens som tydligt syntes under veckorna är hur artificiell teknologi

“SMART Design” alltmer letar sig in i vår livsstil alltså en total kontrast till det naturliga.

Intressant eftersom detta ämne är något jag återkommer till i mina Work-shops och föreläsningar under benämningen –

“Hur den naturliga världen möter den onaturliga”.


Som kanske förståeligt så har jag har en hel del tankar och reflektioner

kring detta.

Nya “trender” att vi bör ta oss tid att reflektera, blicka inåt och söka svar –

Framförallt eftersom vårt perspektiv formar vår verklighet.


Kropp, Själ, Ande –

Att på bästa sätt hantera den här utvecklingen så bör vi stärka oss –

vilket vi gör bäst i naturen.

För den teknologi som nu formligen strömmar över oss är endast praktiska verktyg

och bör hanteras därefter.

Att vi adresserar sakernas tillstånd korret – vi är mästaren och teknologin

endast vår tjänare.

Men tillsvidare får jag lägga min förhoppning till att designvärlden hanterar dessa frågor

med varsamhet.

Delar lite bilder från veckan!
English

In this year's Paris Design Week, Anna Charlotte Atelier participated for the third year at the AALAMUNA Paris, showroom.

A real gem for those who want to experience craftsmanship and design

in their best form.


The tendency that has been clear during these two weeks is nature, craftsmanship, natural materials, and recycling, which suits me perfectly.

I had the good fortune to meet many lovely and engaging visitors.

Signed my book – The Word of Colors, and showed my new collection

"LET US PLANT A ROSE GARDEN" is a continuation of my "POTAGER" collection,

introduced last year.

I also held a short lecture – on the holistic interior design described via mood boards.


My textile creation is a collaboration between design, product creation

and crafts.

To some extent, a designer's work can compare to a composer's; the result is the "piece of music," which is then interpreted by the weaver before being presented to the public.

These "pieces of music" are initially, in themselves, separate works of

art created in my studio - via natural fabrics, water-colours, or textile installations that are

sewn and dyed.

The collections convey a story where my philosophical thoughts are expressed through colour and form.


Reusing and recycling is something I have devoted myself to for a very long time.

Back in 2003 – in Swedish Style in Tokyo, I presented a rug collection of

recycled material. And last year at Paris Design Week, I showed a studio work of

Wall-hanging consisting of recycled carpets updated via dyeing and SASHIKO embroidery.


Another tendency visible during the weeks is how the artificial technology "SMART Design"

is increasingly finding its way into our lifestyle, thus a total contrast to the natural.

Interesting because this topic is something I come back to in mine

Workshops and lectures under the title – “How the natural world meets the unnatural”.


As is perhaps understandable, I have a lot of thoughts and reflections

about this.

New "trendy" that we should take time to reflect on, look inward and seek answers –

Mainly because our perspective shapes our reality.


Body, Soul, Spirit –

To handle this development the best way, we should strengthen ourselves –

which we do best in nature.

The technology that now literally pours over us is only a practical tool

and should be handled accordingly.

To correctly address this – we are the master, and technology is only our servant.

So I can only hope that the design world handles it with care for the future.


Sharing some pictures from the week!


Live well & wisely!

– Anna CharlotteAnna Charlotte Rosenberg Bosten

Textile Artist, Creative Director, Healer, Author

Lives and works in Paris, Stockholm and the countryside of Västerbotten
56 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Σχόλια


bottom of page