top of page

Create a Holistic Home with Ayurveda

“Healing in holistic practices doesn't have to be complicated.

Healing can be a balancing space that releases stress or rooms where a family can genuinely connect without distractions.”

– Anna Charlotte

En färgstark inledning i det nya året 2022 – Tidningen Hälsas reportage – Skapa ett holistiskt hem med ayurveda.

Glad och hedrad av ett verkligt färgsprakande reportage.

Stort tack till Linda Unnhem som fångat det så väl via sin fina text.

Delar ett litet smakprov.


Vill ni veta mer om kommande föreläsningar & workshops eller boka en konsultation vänligen kontakta mig på.

charlotte@annacharlotte.se


For my English speaking followers

A colorful introduction to the new year 2022 – The Swedish Magazine Hälsa's (Health magazine) Interview - Create a holistic home with Ayurveda.

Happy and honored by a truly colourful reportage.

Many thanks to Linda Unnhem, who captured it so well via her excellent text.

I share a small teaser.


If you want to know more about upcoming lectures & workshops or book a consultation, don't hesitate to contact me.

charlotte@annacharlotte.seSwedish

Vi vet alla hur det känns att komma in i ett rum som får oss att slappna av när vi är stressade. Eller hur vi njuter av att sätta oss ner i ett ombonat och väldoftande kök. Det är en viss ”känsla” som genast försätter oss i rätt sinnesstämning. Frågar man inredaren och designern Anna Charlotte Rosenberg Bosten skulle hon snarare prata om ”energier” och att det är dessa som får oss att känna oss hemma i en viss miljö. Energier som till exempel kan komma från färgerna i rummet, men också från sådant som tilltalar våra sinnen eller är i samklang med årstiden eller rummet i sig.


Inom den mångtusenåriga, indiska hälsofilosofin ayurveda är grundtanken att kroppen och sinnet måste vara i balans, dels för att vi ska må bra och slippa sjukdom, och dels för att vi ska känna oss lugnare, lyckligare och mer tillfreds i vardagen. Balansen upprätthåller vi bäst genom att leva ett liv som är anpassat efter vår unika sammansättning av de tre doshorna - vata, pitta och kapha – som i sin tur har sin grund i de fem elementen jord, eld, vatten, luft och rymd. Hur dosha-sammansättningen ser ut bestäms redan innan vi föds och för att må bra bör vi sträva efter att bibehålla balansen dem emellan. Ofta är en dosha dominerande och ju bättre vi lär känna och förstår den, desto lättare kommer vi att ha för att hantera fysiska och psykiska utmaningar i livet.


- När jag får ett uppdrag börjar jag därför med ett test där jag fastställer personens dosha. Utifrån det går jag sedan vidare och tittar på vad som bäst passar just den personen i inredningsväg; vilka val som skapar bäst förutsättningar för att hon eller han ska må så bra i sitt hem, berättar Anna Charlotte som de senaste åren utbildat sig till ayurvedisk hälsorådgivare.

En av de viktigaste sakerna att ta hänsyn till ett i ett holistiskt hem är färgerna.

- Ofta dras vi intuitivt till en viss färg, för att vår kropp behöver den ”näringen” just då.

Och då gäller det att lyssna inåt, i stället för att gå på ”säkra kort”.

Att många av oss fegar och kör på en skandinavisk, ljus stil, tycker Anna Charlotte är synd. Hon skulle gärna se att de avskalade miljöerna fylldes med mer liv.

Vi behöver mer som ”matar” sinnena. Färger, dofter och ljud som försätter oss i olika stämningar, miljöer som vi låter gå hand i hand med naturens element och årstidernas växlingar......

Teaser från Intervjun: Anna Charlotte i Tidningen Hälsa –

1 Januari 2022

Text: Linda Unnhem

Foto: Richard von Hofsten, Anne NyblaeusEnglish

We all know how it feels to enter a room that makes us relax.

Or how we enjoy sitting down in a cozy and fragrant kitchen.

A certain "feeling" immediately puts us in the right mood. If you ask the textile and interior designer Anna Charlotte Rosenberg Bosten, she would rather talk about "energies" that make us feel at home in a specific environment. For example, colours in a room, things that appeal to our senses are in harmony with the season or the room itself.


Within the ancient Indian health philosophy of Ayurveda, the basic idea is that the body and mind must be in balance, partly for us to feel good and avoid illness and feel calmer, happier, and more satisfied in everyday life. We maintain the balance best by living a life adapted to our unique composition of the three doshas - Vata, Pitta, and Kapha - which in turn have their basis in the five elements earth, fire, water, air, and space. What the dosha composition looks like is already determined before we are born, and to be healthy, we should strive to maintain the balance between them. Often a dosha is dominant, and the better we get to know and understand it, the easier we will have to deal with physical and mental challenges in life.


Therefore, I start with a test to determine the person's dosha when I get an assignment. I then go on and look at what best suits that particular person in terms of interior design; which choices create the best conditions for them to feel harmonic in their home, says Anna Charlotte, who in recent years has trained as an Ayurvedic health consultant.

One of the most important things to consider in a holistic home is the colours.

- We are often intuitively drawn to a specific color because our body needs that "nutrition."

And then it is essential to listen inwards, instead of going on "safe cards."

Many of us are cowards and drive in a Scandinavian, light style, Anna Charlotte thinks is a pity. She would like to see the stripped-down environments filled with more life.

We need more to "feed" the senses. Colours, scents, and sounds put us in different moods and environments that we let go hand in hand with nature's elements and the seasons' changes.


Teaser from Interview: Anna Charlotte in Swedish Magazine Health (Tidningen Hälsa) -

1 January 2022

Text: Linda Unnhem

Photo: Richard von Hofsten, Anne NyblaeusAnna Charlotte Rosenberg Bosten

Textile Artist, Creative Director, Healer, Author

Lives and works in Paris, Stockholm and the countryside of Västerbotten


93 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page