top of page

The Root and The Crown - Colour meditationI min bok The Word of Colours tillägnar jag ett kapitel om meditation.

Att meditera skapar uthållighet, stressreducering, fokusering, vilket är en grogrund till att nå djupare självkännedom.

God kontakt med sin inre röst är en förutsättning till att fatta balanserande beslut.

Den yttre världens distraktion skapar lätt obalanser i kropp och sinne.

Vi har tidigt fått lära oss att rationella beslut skall fattas via tanken.

Men om tanken till stor del influeras utifrån det perspektiv som förmedlas via socialdistraktion och medier, så befinner vi oss långt bort från vår inre sanning.

Att meditera är att skala av, att möta lager för lager.

Stämma av, reflektera och växa i sin egen takt.

Att bygga inre styrka

Den prövning vi nu genomgår ser jag som en möjlighet till att växa, när vi begränsas och inte kan gå ut så kan vi istället välja att söka oss inåt.

Att möta våra stigande känslor, med dess följande reaktioner.

Rädslan för det okända, men att också fånga ljuset som växer dag för dag.

En tid för bön och meditation.

Längst ner på sidan har jag delat min färgmeditation, denna är till för att öka energiflödet i kroppen, samt stärka den subtila kroppen från rot till kronchakra.


I de gamla vediska texterna så beskrivs denna tid - som ett skifte från bronsåldern (Dvapara Yuga) till silveråldern (Treta Yuga).

Det gamla paradigmet går mot sitt slut och ett nytt skall födas. Att använda detta skifte till att lära och växa gör oss stärkta inför det nya okända.


"Right now, we are moving towards Treta Yuga, which is the second greatest period that can happen in a cycle of yugas"

-Sadhguru


Eng:

In my new book The word of Colours, I dedicate a chapter on meditation.

Meditating creates endurance, focus, which is a breeding ground for deeper self-awareness.

Good contact with our inner voice is a prerequisite for making balanced decisions.

That's when your intuition starts to blossom, and you begin to see things more clearly and be in the present more.The distraction of the outside world easily creates an imbalance in our body and mind.

We have learned that rational decisions should be administered through the conscious brain.

But if the perspective conveyed through social distraction and media, then we are far from our inner truth. To meditate is to scale down the different layers.

Tune in, reflect, and grow at our own pace.


To build inner strength

I see the challenging times we are now experiencing as an opportunity to grow when we are not able to go outside; we instead choose to go within. To meet our rising emotions and its following reactions. The fear of the unknown, but also catch the light that grows day by day.

A time for prayer and meditation.

At the bottom of the page, I share my color meditation; to increase the flow of energy in the body and to strengthen the subtle body from root to crown chakra.

The ancient Vedic texts describe this time - a shift from the old paradigm "Bronze age" (Dwapara Yuga) is coming to an end, and a new is emerging "Silver age" (Treta Yuga). Using this shift to learn and grow will strengthen us.


Love

Anna Charlotte


Kali Yuga - The age of materialism

Dwapara Yuga - The age of energy

Treta Yuga - The age of thought

Satya Yuga - The age of spirit


Recent findings in the natural sciences have confirmed that it is possible for humans to achieve these structural and functional changes through various lifestyle practices.

How one can bring about changes in the brain through meditation, both through attention-focus training and through compassion training.

It is argued that meditation enables us to influence some aspects of our biological make-up and, for example, could boost our cognitive flexibility as well as our ability to act compassionate. Such changes are likely to facilitate the instilling of a number of epistemic

virtues which have great bearing on our quality of life.

Healing – Colour Meditation

Healing meditation is when colour is in the mantra by visualisation.

Follow your chakras from your feet up to the crown chakra.

You can visualise the colours as a flower (lotus) unfolding or fields of colour.

This meditation cleans the body and loads it with new fresh energy.

Namaste!Link: Mass mediation the 4th of April!

A Mass Meditation called “Ascension Timeline Meditation” is being organized for April 4, 2020 at exactly 10:45 pm EST (eastern standard time U.S.) for 20 minutes and we need you to help us mobilize the greatest army of meditators this world has ever seen!

46 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page